Política de privacitat

Identitat del responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web piscina.lapobladeclaramunt.cat és:

AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT
Avinguda de Catalunya, 16
08787 - La Pobla de Claramunt
P0816400F

Legislació aplicable

La privadesa de tota la informació, tan la facilitada per la persona usuària a través dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l'accessible a través del Web de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt, està regulada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d'aquestes dades. Més informació a: Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Informació addicional Consulti la nostra política de privacitat: http://www.lapobladeclaramunt.cat/altres/proteccio-de-dades-personals.html

Finalitat dels tractaments de dades

Gestionar les dades dels usuaris de la piscina municipal per la compra-venta dels abonaments a través de la pàgina web contractada a l’efecte.
Legitimació Execució de relació contractual. Destinataris Administracions públiques competents en la matèria així com els encarregats del tractament contractats per la prestació del servei de compra-venta d’abonaments de la piscina municipal. Termini de conservació El que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. Drets Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició, portabilitat, a no ser objecte d’elaboració de perfils, a revocar el consentiment i presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstos.

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) a l’Atenció del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt o .

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic  o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de La Pobla de Claramunt.

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.